Twrci eVisa (Awdurdodi Teithio Electronig)

Mae Twrci Visa Online yn awdurdodiad teithio electronig a weithredwyd o fis Gorffennaf 2016 gan Lywodraeth Twrci. Mae'r broses ar-lein hon ar gyfer e-Fisa Twrci yn rhoi arhosiad o hyd at 3 mis yn y wlad i'w deiliad.

1. Cwblhewch gais eVisa

2. Derbyn eVisa trwy e-bost

3. Ewch i mewn i Dwrci

Beth yw eVisa Twrci neu Visa Ar-lein Twrci?


Mae eVisa Twrci yn ddogfen ar-lein a roddwyd gan Lywodraeth Twrci mae hynny'n caniatáu mynediad i Dwrci. Mae'n ofynnol i ddinasyddion gwledydd cymwys gwblhau'r Ffurflen gais Visa Twrci gyda'u manylion personol a'u gwybodaeth pasbort ar y wefan hon.

Twrci eVisa is fisa mynediad lluosog mae hynny'n caniatáu arosiadau o hyd at 90 diwrnod. eVisa Twrci yn yn ddilys at ddibenion twristaidd a masnach yn unig.

Mae Visa Twrci Ar-lein yn yn ddilys am 180 diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi. Mae cyfnod dilysrwydd eich Twrci Visa Ar-lein yn wahanol i hyd yr arhosiad. Tra bod Twrci eVisa yn ddilys am 180 diwrnod, eich hyd ni all fod yn fwy na 90 diwrnod o fewn pob 180 diwrnod. Gallwch ddod i mewn i Dwrci ar unrhyw adeg o fewn y cyfnod dilysrwydd o 180 diwrnod.

Mae Twrci eVisa yn uniongyrchol ac wedi'i gysylltu'n electronig â'ch pasbort. Bydd swyddogion Pasbort Twrci yn gallu gwirio dilysrwydd yr eVisa Twrcaidd yn eu system yn y porthladd mynediad. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir i gadw copi meddal o Twrci eVisa a fydd yn cael ei e-bostio atoch.

Pa mor hir y mae Cais Visa Twrci yn ei gymryd i brosesu

Er bod y mwyafrif o geisiadau yn cael eu prosesu o fewn 24 awr, mae'n syniad da gwneud cais am eVisa Twrci o leiaf 72 awr cyn i chi gynllunio mynd i mewn i'r wlad neu fynd ar eich taith hedfan.

Visa Twrci Ar-lein yn broses gyflym sy'n gofyn ichi lenwi Cais Visa Twrci ar-lein, gall hyn gymryd cyn lleied â phum (5) munud i’w gwblhau. Mae hon yn broses gwbl ar-lein. Cyhoeddir Turkey Visa Online ar ôl i'r ffurflen gais gael ei chwblhau'n llwyddiannus a'r ffi wedi'i thalu gan yr ymgeisydd ar-lein. Gallwch wneud y taliad ar gyfer Cais Visa Twrci gan ddefnyddio cerdyn credyd / debyd neu PayPal mewn dros 100 o arian cyfred. Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd gan gynnwys plant gwblhau Cais Visa Twrci. Ar ôl ei gyhoeddi, bydd y Bydd Twrci eVisa yn cael ei anfon yn uniongyrchol i e-bost yr ymgeisydd.

Diweddariad Covid ar gyfer Twrci eVisa

Mae Twrci Govt wedi agor ei broder ar gyfer twristiaeth ryngwladol i bob teithiwr at ddibenion twristiaeth a busnes. Fodd bynnag, dylai teithwyr i Dwrci fod yn ymwybodol o gyfyngiadau teithio cyfredol COVID-19:

 • Bydd ciosgau eVisa Twrci Hunanwasanaeth ac ardaloedd wifi ym meysydd awyr Twrci yn cael eu dileu. Felly, ni fydd cael eVisa wrth gyrraedd ar gael mwyach a bydd yn rhaid i ymwelwyr â Thwrci wneud cais ymlaen llaw am eVisa.
 • Rhaid i deithwyr 6 oed neu'n hŷn gael prawf PCR COVID-19 negyddol heb ei gymryd mwy na 72 awr cyn gadael
 • Rhaid i deithwyr gyflwyno ffurflen wedi'i chwblhau Ffurflen Mynediad Teithio wrth wirio i mewn am hediad ac wrth gyrraedd
 • Rhaid i'r rhai sydd wedi bod ym Mrasil, India, neu Dde Affrica yn ystod y 10 diwrnod diwethaf roi cwarantîn am 14 diwrnod

Pwy all wneud cais am Visa Ar-lein Twrci

Gwladolion tramor sy'n dymuno teithio i Dwrci at ddibenion twristiaeth neu fusnes rhaid naill ai wneud cais am fisa arferol neu draddodiadol neu am Ganiatâd Teithio Electronig o'r enw Visa Twrci Ar-lein. Tra bod cael Visa Twrci traddodiadol yn golygu ymweld â'r llysgenhadaeth Twrci agosaf neu is-genhadaeth, dinasyddion o Gwledydd cymwys eVisa Twrci yn gallu cael eVisa Twrci trwy lenwi ffurflen Gais Visa Twrci syml.

Gall ymgeiswyr wneud cais am Twrci eVisa o'u ffôn symudol, llechen, cyfrifiadur personol neu gyfrifiadur a'i dderbyn yn eu mewnflwch e-bost trwy ddefnyddio hwn Ffurflen gais Visa Twrci. Gall deiliaid pasbort y gwledydd a'r tiriogaethau canlynol gael Visas Twrci Ar-lein am ffi cyn cyrraedd. Hyd arhosiad y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn cyfnod o chwe (6) mis.

Gall deiliaid pasbort gwledydd a thiriogaethau canlynol ddilyn Twrci Visa Ar-lein am ffi cyn cyrraedd. Hyd yr arhosiad ar gyfer y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn 180 diwrnod.

Twrci eVisa yn yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod. Hyd arhosiad y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn cyfnod o chwe (6) mis. Twrci Visa Ar-lein yn fisa mynediad lluosog.

Twrci Amodol eVisa

Mae deiliaid pasbort y gwledydd canlynol yn gymwys i wneud cais am fisa Twrci Ar-lein mynediad sengl y gallant aros am hyd at 30 diwrnod dim ond os ydynt yn bodloni'r amodau a restrir isod:

Amodau:

 • Rhaid i bob cenedl ddal Visa dilys (neu Fisa Twristiaeth) gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig.

OR

 • Rhaid i bob cenedl feddu ar Drwydded Breswyl gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig

Nodyn: Ni dderbynnir fisâu electronig (e-Fisa) na thrwyddedau e-Breswylio.

Gall deiliaid pasbort gwledydd a thiriogaethau canlynol ddilyn Twrci Visa Ar-lein am ffi cyn cyrraedd. Hyd yr arhosiad ar gyfer y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn 180 diwrnod.

Twrci eVisa yn yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod. Hyd arhosiad y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn cyfnod o chwe (6) mis. Twrci Visa Ar-lein yn fisa mynediad lluosog.

Twrci Amodol eVisa

Mae deiliaid pasbort y gwledydd canlynol yn gymwys i wneud cais am fisa Twrci Ar-lein mynediad sengl y gallant aros am hyd at 30 diwrnod dim ond os ydynt yn bodloni'r amodau a restrir isod:

Amodau:

 • Rhaid i bob cenedl ddal Visa dilys (neu Fisa Twristiaeth) gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig.

OR

 • Rhaid i bob cenedl feddu ar Drwydded Breswyl gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig

Nodyn: Ni dderbynnir fisâu electronig (e-Fisa) na thrwyddedau e-Breswylio.

Gofynion Ar-lein Visa Twrci

Rhaid i deithwyr sy'n bwriadu defnyddio eVisa Twrci gyflawni'r amodau canlynol:

Pasbort dilys ar gyfer teithio

Rhaid i basbort yr ymgeisydd fod yn ddilys am o leiaf 6 mis ar ôl y dyddiad gadael, dyna'r dyddiad pan fyddwch chi'n gadael Twrci.

Dylai fod tudalen wag ar y pasbort hefyd fel y gall y Swyddog Tollau stampio'ch pasbort.

ID E-bost dilys

Bydd yr ymgeisydd yn derbyn Twrci eVisa trwy e-bost, felly mae angen ID E-bost dilys i lenwi ffurflen Gais am Fisa Twrci.

Dull Talu

Ers Ffurflen gais Visa Twrci ar gael ar-lein yn unig, heb bapur cyfatebol, mae angen cerdyn credyd/debyd dilys. Mae pob taliad yn cael ei brosesu gan ddefnyddio Porth talu PayPal Diogel.

Gwybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer Ffurflen Gais am Fisa Twrci

Bydd angen i ymgeiswyr Twrci eVisa ddarparu'r wybodaeth ganlynol ar adeg llenwi ffurflen gais Visa Twrci:

 • Enw, cyfenw a dyddiad geni
 • Rhif pasbort, dyddiad dod i ben
 • Gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriad ac e-bost

Dogfennau y gellir gofyn i ymgeisydd Twrci Visa Ar-lein ar ffin Twrci

Dulliau o gynnal eu hunain

Efallai y gofynnir i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth y gallant gefnogi a chynnal eu hunain yn ariannol yn ystod eu harhosiad yn Nhwrci.

Tocyn hedfan ymlaen / yn ôl.

Efallai y bydd gofyn i'r ymgeisydd ddangos ei fod yn bwriadu gadael Twrci ar ôl i bwrpas y daith y gwnaed cais am e-Visa Twrci ddod i ben.

Os nad oes gan yr ymgeisydd docyn ymlaen, gallant ddarparu'r prawf o arian a'r gallu i brynu tocyn yn y dyfodol.

Argraffwch eich eVisa Twrci

Ar ôl i chi wneud y taliad am eich cais Visa Twrci yn llwyddiannus, fe gewch e-bost yn cynnwys eich eVisa Twrci. Dyma'r e-bost a roesoch ar Ffurflen Gais Visa Twrci. Fe'ch cynghorir i lawrlwytho ac argraffu copi o'ch eVisa Twrci.

Mae'ch Visa Twrci Swyddogol yn Barod

Ar ôl i chi argraffu copi o'ch Visa Twrci Ar-lein, gallwch nawr ymweld â Thwrci ar eich Visa Twrci Swyddogol a mwynhau ei harddwch a'i ddiwylliant. Gallwch edrych ar y golygfeydd fel yr Hagia Sophia, Blue Mosg, Troy a llawer mwy. Gallwch hefyd siopa i gynnwys eich calon yn Grand Bazaar, lle mae popeth ar gael o siacedi lledr i emwaith i gofroddion.

Fodd bynnag, os ydych chi'n meddwl ymweld â gwledydd eraill yn Ewrop, yna mae angen i chi wybod y gellir defnyddio'ch fisa twristiaeth Twrci ar gyfer Twrci yn unig ac nid oes unrhyw wlad arall. Fodd bynnag, y newyddion da yma yw bod eich fisa swyddogol Twrci yn ddilys am o leiaf 60 diwrnod, felly mae gennych ddigon o amser i archwilio Twrci i gyd.

Hefyd, gan eich bod yn dwristiaid yn Nhwrci ar Twrci eVisa, mae angen i chi gadw'ch pasbort yn ddiogel oherwydd dyma'r unig brawf adnabod y bydd ei angen arnoch yn aml. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn ei golli na'i adael yn gorwedd o gwmpas.

Buddion Ymgeisio Ar-lein

DIM OND RHAI O'R MANTEISION MWYAF PWYSIG O BROSESU EICH E-VISA TWRCI AR-LEIN

Sgroliwch i'r chwith ac i'r dde i weld cynnwys y tabl

Gwasanaethau Dull papur Ar-lein
Cais Ar-lein 24/365.
Dim terfyn amser.
Adolygu a chywiro ceisiadau gan arbenigwyr fisa cyn eu cyflwyno.
Proses ymgeisio symlach.
Cywiro gwybodaeth sydd ar goll neu'n anghywir.
Ffurflen amddiffyn preifatrwydd a diogel.
Gwirio a dilysu gwybodaeth ofynnol ychwanegol.
Cefnogaeth a Chymorth 24/7 trwy E-bost.
E-bost Adferiad o'ch eVisa rhag ofn y bydd colled.