Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Rydyn ni'n dryloyw ynglŷn â'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu, sut mae'n cael ei chasglu, ei defnyddio a'i rhannu. Oherwydd 'Gwybodaeth bersonol' rydyn ni'n golygu unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod unigolyn, naill ai ar ei ben ei hun, neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall.

Rydym yn ymroddedig i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol. Ni fyddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol at unrhyw ddibenion eraill heblaw'r hyn a amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych chi'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd hwn a'i delerau.


Gwybodaeth bersonol a gasglwn

Efallai y byddwn yn casglu'r mathau canlynol o wybodaeth bersonol:


Data personol a ddarperir gennych chi

Mae ymgeiswyr yn darparu'r wybodaeth hon i ni brosesu cais am fisa. Bydd hwn yn cael ei drosglwyddo i'r awdurdodau angenrheidiol fel y gallant wneud penderfyniad ynghylch cymeradwyo neu wrthod y cais. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chofnodi gan ymgeiswyr ar ffurflen ar-lein.

Gall y wybodaeth bersonol hon gynnwys ystod eang o ddata gan gynnwys rhai mathau o wybodaeth yr ystyrir eu bod yn hynod sensitif. Mae'r mathau hyn o wybodaeth yn cynnwys: eich enw llawn, dyddiad geni, dyddiadau teithio, porthladdoedd cyrraedd, cyfeiriad, taith deithio, manylion pasbort, rhyw, ethnigrwydd, crefydd, iechyd, gwybodaeth enetig, a'ch cefndir troseddol.


Dogfennaeth orfodol

Mae'n ofynnol gofyn am ddogfennaeth i brosesu ceisiadau am fisa. Mae'r mathau o ddogfennau y gallwn ofyn amdanynt yn cynnwys: pasbortau, IDau, cardiau preswylwyr, tystysgrifau geni, llythyrau gwahoddiad, datganiadau banc, a llythyrau awdurdodi rhieni.


Dadansoddeg

Rydym yn defnyddio platfform dadansoddeg ar-lein a all gasglu gwybodaeth am eich dyfais, porwr, lleoliad gan y defnyddiwr sy'n ymweld â'n gwefan. Mae'r wybodaeth ddyfais hon yn cynnwys cyfeiriad IP y defnyddiwr, ei leoliad daearyddol, a'r porwr a'r system weithredu.


Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu ar gyfer cais Visa yn unig. Gellir defnyddio gwybodaeth defnyddwyr yn y ffyrdd a ganlyn:

I brosesu'ch cais am fisa

Rydyn ni'n defnyddio'r data personol rydych chi'n ei nodi ar y ffurflen gais i brosesu'ch cais am fisa. Rhennir y wybodaeth a ddarperir gyda'r awdurdodau perthnasol er mwyn iddynt naill ai gymeradwyo neu wrthod eich cais.

Cyfathrebu ag ymgeiswyr

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i gyfathrebu. Rydym yn defnyddio hwn i ateb eich ymholiadau, delio â'ch ceisiadau, ymateb i e-byst, ac i anfon hysbysiadau ynghylch statws ceisiadau.

I wella'r wefan hon

Er mwyn gwella'r profiad cyffredinol i'n defnyddwyr gwe, rydyn ni'n defnyddio rhaglenni amrywiol i ddadansoddi'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu. Rydym yn defnyddio'r data i wella ein gwefan yn ogystal â'n gwasanaethau.

I gydymffurfio â'r gyfraith

Efallai y bydd angen i ni rannu gwybodaeth bersonol defnyddwyr i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau amrywiol. Gallai hyn fod yn ystod achos cyfreithiol, archwiliadau neu ymchwiliadau.

Rhesymau eraill

Gellir defnyddio'ch data i wella mesurau diogelwch, i helpu i atal gweithgaredd twyllodrus, neu i wirio cydymffurfiad â'n Telerau ac Amodau a'n polisi Cwcis.


Sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu

Nid ydym yn rhannu eich data personol â thrydydd partïon ac eithrio o dan yr amgylchiadau canlynol:

Gyda llywodraethau

Rydym yn rhannu'r wybodaeth a'r ddogfennaeth rydych chi'n ei darparu gyda'r llywodraeth er mwyn prosesu'ch cais am fisa. Mae angen y data hwn ar y llywodraeth i naill ai gymeradwyo neu wrthod eich cais.

At ddibenion cyfreithiol

Pan fydd deddfau neu reoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud hynny, gallwn ddatgelu gwybodaeth bersonol i awdurdodau perthnasol. Gallai hyn gynnwys amgylchiadau pan fydd yn rhaid i ni gydymffurfio â deddfau a rheoliadau sy'n bodoli y tu allan i wlad breswyl y defnyddiwr.

Efallai y bydd angen i ni ddatgelu gwybodaeth bersonol i ymateb i geisiadau gan awdurdodau cyhoeddus a swyddogion, i gydymffurfio â phrosesau cyfreithiol, i orfodi ein Telerau ac Amodau neu bolisïau, i amddiffyn ein gweithrediadau, i amddiffyn ein hawliau, i ganiatáu inni fynd ar drywydd atebion cyfreithiol, neu i gyfyngu ar yr iawndal sifil y gallwn ei wynebu.


Rheoli a dileu eich gwybodaeth bersonol

Mae gennych hawl i ofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch hefyd ofyn am gopi electronig o'r holl wybodaeth bersonol rydyn ni wedi'i chasglu amdanoch chi.

Sylwch na allwn gydymffurfio â cheisiadau sy'n datgelu gwybodaeth am bobl eraill ac ni allwn ddileu gwybodaeth y gall fod yn ofynnol i ni ei chadw yn ôl y gyfraith.


Cadw data

Rydym yn defnyddio amgryptio diogel i atal colli, dwyn, camddefnyddio a newid data personol. Mae gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar datacenters gwarchodedig sy'n cael eu gwarchod gan gyfrineiriau a waliau tân, yn ogystal â mesurau diogelwch corfforol.

Cedwir gwybodaeth bersonol am gyfnod o dair blynedd, ar ôl tair blynedd caiff ei dileu yn awtomatig. Mae polisïau a gweithdrefnau cadw data yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â deddfau a rheoliadau.

Mae pob defnyddiwr yn cydnabod nad cyfrifoldeb ein gwefan yw gwarantu diogelwch gwybodaeth pan fyddant yn ei hanfon trwy'r rhyngrwyd.


Diwygiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn heb roi gwybod ymlaen llaw. Bydd unrhyw newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn yn dod i rym o eiliad eu cyhoeddi.

Cyfrifoldeb pob defnyddiwr yw sicrhau ei fod yn cael ei hysbysu o delerau'r Polisi Preifatrwydd ar hyn o bryd o brynu gwasanaethau neu gynhyrchion neu wasanaethau gennym ni.


Rydym yn reacheable

Gallwch gysylltu â ni trwy'r wefan hon i gael unrhyw bryderon.


Nid cynghori ar fewnfudo

Nid ydym yn y busnes o ddarparu cyngor mewnfudo ond rydym yn gweithredu ar eich rhan.