Mynd i mewn i Dwrci gyda Fisa Schengen

Gall deiliaid fisa Schengen hefyd gyflwyno cais ar-lein am fisa i Dwrci neu unrhyw wlad y tu allan i'r UE. Ynghyd â phasbort cyfredol, mae fisa Schengen ei hun yn aml yn cael ei gyflwyno fel dogfennaeth ategol trwy gydol y weithdrefn ymgeisio.

Beth yw Fisa Schengen a phwy all wneud cais?

Bydd un o aelod-wladwriaethau Schengen yr UE yn rhoi fisa Schengen i deithwyr. Cyhoeddir y fisâu hyn gan bob aelod-wladwriaeth o Gytundeb Schengen yn unol â'i set unigryw ei hun o amodau cenedlaethol.

Mae'r fisas wedi'u bwriadu ar gyfer gwladolion trydydd gwledydd sy'n dymuno teithio'n fyr neu'n bwriadu gweithio, astudio, neu aros yn yr UE am gyfnod hir o amser. Caniateir i ymwelwyr hefyd deithio ac aros heb basbort ym mhob un o'r 26 aelod-wlad arall, yn ogystal â chael caniatâd i drigo neu dreulio cyfnod byr yn y wlad y gwnaethant gais ynddi.

E-Visa Twrci neu Visa Twrci Ar-lein yn awdurdodiad teithio electronig neu drwydded deithio i ymweld â Thwrci am gyfnod o hyd at 90 diwrnod. Llywodraeth Twrci yn argymell bod yn rhaid i ymwelwyr rhyngwladol wneud cais am a Visa Twrci Ar-lein o leiaf dri diwrnod cyn i chi ymweld â Thwrci. Gall dinasyddion tramor wneud cais am Cais Visa Twrci mewn ychydig funudau. Proses ymgeisio Visa Twrci yn awtomataidd, yn syml, ac yn hollol ar-lein.

Ble a Sut i gael Visa Schengen?

Rhaid i ddarpar ymwelwyr a dinasyddion yr UE yn gyntaf fynd i lysgenhadaeth y genedl y maent yn dymuno byw ynddi neu ymweld â hi er mwyn gwneud cais am fisa Schengen. I dderbyn fisa Schengen dilys, rhaid iddynt ddewis y fisa cywir ar gyfer eu sefyllfa a chadw at y polisïau a sefydlwyd gan y wlad berthnasol.

Mae fisa Schengen fel arfer yn gofyn am brawf o o leiaf un o'r canlynol cyn ei gyhoeddi:

  • Rhaid i'r ymgeiswyr gario pasbort dilys
  • Rhaid i'r ymgeiswyr gael prawf o lety
  • Rhaid bod gan yr ymgeiswyr yswiriant teithio dilys
  • Rhaid i'r ymgeiswyr fod yn annibynnol yn ariannol neu o leiaf gael cymorth ariannol tra yn Ewrop.
  • Rhaid i'r ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth teithio ymlaen

DARLLEN MWY:

Gall ymwelwyr tramor cymwys deithio i Dwrci trwy wneud cais am Awdurdodiad Teithio Electronig Twrci neu Twrci eVisa y gellir ei gwblhau yn gyfan gwbl ar-lein mewn ychydig funudau. Dysgwch fwy yn Gofynion Ar-lein Visa Twrci

Cenedligrwydd a all wneud cais am Fisa Twrcaidd gyda Fisa Schengen dilys

Gall trigolion y mwyafrif o wledydd Affrica ac Asiaidd gael fisa Schengen. Cyn dod i mewn i'r UE, rhaid i ymwelwyr o'r gwledydd hyn wneud cais am fisa Schengen; fel arall, mae perygl y bydd eu mynediad i'r Undeb yn cael ei wrthod neu na allant fynd ar awyren i Ewrop.

Unwaith y caiff ei gymeradwyo, gellir defnyddio'r fisa o bryd i'w gilydd i geisio trwydded i deithio y tu allan i Ewrop. Gellir defnyddio awdurdodiadau teithio gan y 54 talaith sydd â fisas Schengen gweithredol fel prawf hunaniaeth wrth wneud cais am Fisa Twrcaidd ar-lein.

Deiliaid fisa Schengen o wledydd gan gynnwys, Angola, Botswana, Camerŵn, Congo, yr Aifft, Ghana, Libya, Liberia, Kenya, Pacistan, Philippines, Somalia, Tanzania, Fietnam, a Zimbabwe yw ychydig yn unig o'r cenhedloedd ar y rhestr hon, sy'n yn gymwys i wneud cais am fisa Twrcaidd ar-lein.

DARLLEN MWY:

Mae angen fisa ar ddinasyddion Algeria i deithio i Dwrci. Gall dinasyddion Algeria sy'n dod i Dwrci at ddibenion twristiaeth a busnes wneud cais am fisa mynediad lluosog ar-lein os ydynt yn bodloni'r holl ofynion cymhwysedd. Dysgwch fwy yn Visa Twrci ar gyfer Dinasyddion Algeria

Sut i deithio i Dwrci gyda Visa Schengen?

Oni bai am deithio o wlad nad oes angen fisa, mae angen fisa i ddod i mewn i Dwrci. Mae fisa Twrcaidd ar-lein fel arfer yn ddull mwy darbodus o baratoi ar gyfer teithio. Gellir gofyn am hyn yn gyfan gwbl ar-lein, ei brosesu'n gyflym, a'i gymeradwyo mewn llai na diwrnod.

Gydag ychydig o amodau yn unig, mae gwneud cais am a Fisa Twrcaidd ar-lein tra bod meddu ar fisa Schengen yn gymharol syml. Dim ond gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, papurau ategol, megis pasbort cyfredol a fisa Schengen, ac ychydig o gwestiynau diogelwch sy'n ofynnol gan ymwelwyr.

Cofiwch, serch hynny, mai dim ond fisas cenedlaethol dilys y gellir ei ddefnyddio fel prawf adnabod. Wrth wneud cais am fisa Twrcaidd ar-lein, ni dderbynnir fisâu ar-lein o genhedloedd eraill fel dogfennaeth dderbyniol ac ni ellir eu defnyddio yn eu lle.

DARLLEN MWY:
Mae Ankara yn sicr yn lle i ymweld ag ef wrth deithio i Dwrci ac mae'n llawer mwy na dinas fodern. Mae Ankara yn adnabyddus am ei hamgueddfeydd a'i safleoedd hynafol. dysgu amdanyn nhw yn Y Pethau Gorau i'w Gwneud yn Ankara - Prifddinas Twrci

Rhestr wirio fisa Twrci ar gyfer deiliaid Visa Schengen

I wneud cais llwyddiannus am a Fisa Twrcaidd ar-lein tra'n meddu ar fisa Schengen, bydd angen i chi gyflwyno amrywiaeth o ddogfennau adnabod ac eitemau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Rhaid i ddeiliaid fisa Schengen gael pasbort dilys sydd ag o leiaf 150 diwrnod ar ôl cyn iddo ddod i ben
  • Rhaid bod gan ddeiliaid fisa Schengen ddogfennau ategol dilys fel eu fisa Schengen.
  • Rhaid i ddeiliaid fisa Schengen gael cyfeiriad e-bost swyddogaethol a gweithredol i dderbyn hysbysiadau fisa Twrci ar-lein
  • Rhaid bod gan ddeiliaid fisa Schengen gerdyn debyd neu gredyd dilys i dalu ffioedd fisa Twrci ar-lein

Nodyn: Mae'n hanfodol i deithwyr sydd â fisâu Schengen sicrhau bod eu manylion adnabod yn dal yn ddilys cyn mynd i mewn i Dwrci. Gellir gwrthod mynediad ar y ffin os defnyddir fisa twristiaid ar gyfer Twrci i ddod i mewn i'r wlad ynghyd â fisa Schengen sydd wedi dod i ben.

DARLLEN MWY:

Mae Twrci, fel cyswllt rhwng Asia ac Ewrop, yn dod i'r amlwg fel cyrchfan gaeaf ffafriol, darganfyddwch fwy yn Ymweliad Gaeaf â Thwrci

Sut i ymweld â Thwrci heb fisa Schengen?

Os ydynt yn dod o genedligrwydd sy'n gymwys ar gyfer y rhaglen, gall twristiaid ymweld â Thwrci o hyd gan ddefnyddio eVisa a heb fisa Schengen. Mae'r weithdrefn ymgeisio yn union yr un fath â'r weithdrefn ar gyfer fisa UE.

Fodd bynnag, mae teithwyr o genhedloedd sy'n anghymwys am a Fisa Twrcaidd ar-lein a rhaid i'r rhai nad oes ganddynt fisa Schengen neu Dwrci ar hyn o bryd ddewis llwybr gwahanol. Yn lle hynny, dylent gysylltu â llysgenhadaeth neu genhadaeth Twrci yn eich ardal.

Mae'n ddiddorol teithio i Dwrci. Mae'n cysylltu bydoedd y Dwyrain a'r Gorllewin ac yn rhoi amrywiaeth o brofiadau i ymwelwyr. Yn ffodus, mae'r wlad yn darparu amrywiaeth o ddewisiadau amgen i deithwyr ar gyfer awdurdodiad teithio, ond mae cael y fisa priodol yn dal yn hanfodol.


Gwiriwch eich cymhwysedd ar gyfer Visa Twrci a gwnewch gais am e-Fisa Twrci 72 awr cyn eich hediad. Dinasyddion America, Dinasyddion Awstralia, Dinasyddion Tsieineaidd, Dinasyddion Canada, Dinasyddion De Affrica, Dinasyddion Mecsico, a Emiratis (dinasyddion Emiradau Arabaidd Unedig), yn gallu gwneud cais ar-lein am Visa Twrci Electronig. Os bydd angen unrhyw help arnoch neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch, dylech gysylltu â'n Desg gymorth Visa Twrci am gefnogaeth ac arweiniad.