Telerau ac Amodau

Trwy bori, cyrchu a defnyddio’r we hon, rydych yn deall ac yn cytuno i’r Telerau ac amodau a nodir yma, y ​​cyfeirir atynt fel “ein telerau”, a’r “Telerau ac Amodau”. Cyfeirir at ymgeiswyr eVisa, sy'n ffeilio eu cais eVisa Turkey trwy'r we hon fel “yr ymgeisydd”, “y defnyddiwr”, “chi”. Mae'r termau “ni”, “ni”, “ein”, “y wefan hon” yn cyfeirio'n uniongyrchol at www.turkey-visa-online.org.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod bod buddiannau cyfreithiol pawb yn cael eu gwarchod a bod ein perthynas â chi wedi'i hadeiladu ar ymddiriedaeth. Byddwch yn ymwybodol bod yn rhaid i chi dderbyn y telerau gwasanaeth hyn er mwyn defnyddio ein gwefan a'r gwasanaeth rydyn ni'n ei gynnig.


Data personol

Mae'r wybodaeth ganlynol wedi'i chofrestru fel data personol yng nghronfa ddata'r wefan hon: enwau; Dyddiad a Man Geni; manylion pasbort; data cyhoeddi a dod i ben; math o dystiolaeth / dogfennau ategol; cyfeiriad ffôn ac e-bost; cyfeiriad post a pharhaol; cwcis; manylion cyfrifiadurol technegol, cofnod talu ac ati.

Mae'r holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei chofrestru a'i storio yng nghronfa ddata ddiogel y wefan hon. Nid yw data sydd wedi'i gofrestru gyda'r wefan hon yn cael ei rannu na'i ddatgelu i drydydd partïon, ac eithrio:

 • Pan fydd y defnyddiwr wedi cytuno'n benodol i ganiatáu gweithredoedd o'r fath.
 • Pan fydd ei angen ar gyfer rheoli a chynnal y wefan hon.
 • Pan gyhoeddir gorchymyn sy'n rhwymo'n gyfreithiol, sy'n gofyn am wybodaeth.
 • Pan gânt eu hysbysu ac ni ellir gwahaniaethu rhwng y data personol.
 • Mae'r gyfraith yn mynnu ein bod yn darparu'r manylion hyn.
 • Wedi'i hysbysu fel ffurf lle na ellir gwahaniaethu gwybodaeth bersonol.
 • Bydd y cwmni'n prosesu'r cais gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd.

Nid yw'r wefan hon yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth anghywir a ddarperir.

I gael mwy o wybodaeth am ein rheoliadau cyfrinachedd, gweler ein Polisi Preifatrwydd.


Defnydd Gwefan

Mae'r defnydd o'r we hon, gan gynnwys yr holl wasanaethau a gynigir, wedi'u cyfyngu i ddefnydd personol yn unig. Trwy bori a defnyddio'r we hon, mae'r defnyddiwr yn cytuno i beidio ag addasu, copïo, ailddefnyddio neu lawrlwytho unrhyw un o gydrannau'r we hon at ddefnydd masnachol. Gwefan dan berchnogaeth breifat yw hon, sy'n eiddo i endid preifat, nad yw'n gysylltiedig â Llywodraeth Twrci. Mae'r holl ddata a cynnwys mae hawlfraint ar y wefan hon.


gwaharddiad

Ni chaniateir i ddefnyddwyr y wefan hon:

 • Cyflwyno sylwadau sarhaus i'r we hon, aelodau eraill neu unrhyw drydydd partïon.
 • Cyhoeddi, rhannu neu gopïo unrhyw beth o dramgwydd i'r cyhoedd a moesau.
 • Cymryd rhan mewn gweithgaredd a all arwain at dorri hawliau neilltuedig neu eiddo deallusol y we hon.
 • Cymryd rhan mewn gweithgaredd troseddol.
 • Gweithgareddau anghyfreithlon eraill.

A ddylai defnyddiwr y we hon anwybyddu'r rheoliadau a osodir yma; achosi difrod i drydydd parti wrth ddefnyddio ein gwasanaethau, bydd ef / hi yn gyfrifol a bydd gofyn iddo dalu'r holl gostau dyledus. Ni allwn ac ni fyddwn yn cymryd rhan nac yn cael ein dal yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir gan ddefnyddwyr y we hon.

Rhag ofn bod defnyddiwr yn torri'r rheoliadau a osodir gan ein Telerau ac Amodau, mae gennym yr hawl i fwrw ymlaen â chamau cyfreithiol yn erbyn y troseddwr.


Canslo neu Ddiddymu Cais Twrci eVisa

Pe bai'r defnyddiwr yn cymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithgaredd gwaharddedig, a nodir yma, rydym yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw geisiadau am fisa sydd ar ddod; anghymeradwyo cofrestriad y defnyddiwr; i dynnu cyfrif a data personol y defnyddiwr oddi ar y we.

Gwaherddir i'r ymgeisydd:

 • Rhowch wybodaeth bersonol ffug
 • Cuddio, hepgor, anwybyddu unrhyw un o'r wybodaeth ymgeisio eVisa Twrci sy'n ofynnol wrth gofrestru
 • Anwybyddu, newid neu hepgor unrhyw un o'r meysydd gwybodaeth gofynnol yn ystod y broses ymgeisio eVisa Twrci

Pe bai unrhyw un o'r pwyntiau a grybwyllir uchod yn berthnasol i ymgeisydd sydd ag eVisa Twrci sydd eisoes wedi'i gymeradwyo, rydym yn cadw'r hawl i ddileu neu ganslo gwybodaeth yr ymgeisydd.


Ynglŷn â'n Gwasanaethau

Mae ein gwasanaeth fel darparwr gwasanaeth cais ar-lein a ddefnyddir i hwyluso'r broses e-Fisa er mwyn i wladolion tramor ymweld â Thwrci. Mae ein hasiantau yn cynorthwyo i gael eich Awdurdodiad Teithio gan Lywodraeth Twrci yr ydym wedyn yn ei ddarparu i chi. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys, adolygu'ch holl atebion yn gywir, cyfieithu gwybodaeth, cynorthwyo gyda llenwi'r cais a gwirio'r ddogfen gyfan i sicrhau cywirdeb, cyflawnrwydd, sillafu ac adolygiad gramadeg. Yn ogystal, gallwn gysylltu â chi trwy e-bost neu ffôn i gael gwybodaeth ychwanegol er mwyn prosesu'r cais. Efallai y byddwch chi'n darllen mwy am ein gwasanaethau yn adran “amdanom ni” y wefan hon.

Ar ôl cwblhau'r ffurflen gais a ddarperir ar ein gwefan, bydd eich cais am ddogfen awdurdodi teithio yn cael ei gyflwyno ar ôl adolygiad arbenigol. Mae eich cais e-Fisa yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Twrci. Mewn sawl achos bydd eich cais yn cael ei brosesu a'i ganiatáu mewn llai na 24 awr. Fodd bynnag, os cofnodwyd unrhyw fanylion yn anghywir neu eu bod yn anghyflawn, gellir gohirio'ch cais.

Cyn talu am yr awdurdodiad teithio, bydd cyfle i chi adolygu'r holl fanylion rydych chi wedi'u darparu ar eich sgrin a gwneud newidiadau os oes angen. Os ydych wedi gwneud gwall, mae'n bwysig eich bod yn ei gywiro cyn bwrw ymlaen. Ar ôl i chi gadarnhau'r manylion, fe'ch anogir i nodi manylion eich cerdyn credyd ar gyfer ein tâl gwasanaeth.

Rydym wedi ein lleoli yn Asia ac Ynysoedd y De.


Costau asiantaeth

Rydym yn gwbl flaenllaw ynglŷn â'n ffioedd cais eVisa Twrci. Nid oes unrhyw bethau ychwanegol wedi'u hychwanegu neu gudd.

Mae ein hasiantaeth yn codi $ 79 ar ben ffioedd Llywodraeth Twrci.

Sylwch fod cyflwyno'ch cais eVisa Twrci trwy'r we hon yn golygu na chodir y ffi trafodiad o 2.5% arnoch, a godir gan wefan Llywodraeth Twrci. Pan fydd Llywodraeth Twrci yn rhoi ad-daliad inni, bydd yr un peth yn cael ei wneud i'r ymgeiswyr hynny y gwrthodwyd eu cais eTA Twrci.


Ad-daliad

Ni wneir ad-daliad i unrhyw gais ar ôl cyflwyno'r cais. Rhag ofn na chyflwynwyd eich cais i wefan Llywodraeth Twrci, gellir gofyn am ad-daliad rhannol i'w ystyried.


Atal Gwasanaeth Dros Dro

Gellir atal y wefan hon dros dro am gynnal a chadw gwasanaeth neu reswm arall, gan roi rhybudd ymlaen llaw i ymgeiswyr yn yr achosion a ganlyn:

 • Ni ellir parhau â'r gwasanaethau gwe oherwydd rhesymau y tu hwnt i'n rheolaeth fel trychinebau naturiol, protestiadau, diweddaru meddalwedd,
 • Mae'r we yn stopio gweithredu oherwydd methiant trydan neu dân annisgwyl
 • Mae angen cynnal a chadw system
 • Mae angen atal gwasanaeth oherwydd newidiadau yn y systemau rheoli, anawsterau technegol, diweddariadau neu resymau eraill

Ni fydd defnyddwyr y wefan hon yn cael eu dal yn atebol am unrhyw iawndal posibl a allai gael ei achosi oherwydd atal gwasanaeth dros dro.


Eithriad rhag Cyfrifoldeb

Mae'r gwasanaethau a ddarperir gan y wefan hon wedi'u cyfyngu i ddilysu manylion ffurf fisa a chyflwyno cais eVisa Twrci ar-lein. O ganlyniad, ni ellir dal y we hon nac unrhyw un o'i hasiantau yn gyfrifol am ganlyniadau'r cais terfynol gan fod y rhain yn awdurdod llawn Llywodraeth Twrci. Ni fydd yr asiantaeth hon yn cael ei dal yn atebol am unrhyw benderfyniadau terfynol cysylltiedig â fisa fel gwadu fisa. Rhag ofn bod cais fisa'r ymgeisydd wedi'i ganslo neu ei wrthod oherwydd gwybodaeth gamarweiniol neu anghywir, ni all ac ni fydd y wefan hon yn gyfrifol.


Amrywiol

Trwy ddefnyddio'r we hon rydych chi'n cytuno i ddilyn ac ufuddhau i'r rheoliadau yn ogystal â chyfyngiadau defnyddio gwe, a osodir yma.

Rydym yn cadw'r hawl i newid a newid cynnwys y Telerau ac Amodau a chynnwys y we hon ar unrhyw adeg benodol. Bydd unrhyw newidiadau a wneir yn dod yn effeithiol ar unwaith. Trwy ddefnyddio'r we hon, rydych chi'n deall ac yn cytuno'n llwyr i gadw at y rheoliadau a'r cyfyngiadau a osodir gan y wefan hon, ac rydych chi'n cytuno'n llwyr mai eich cyfrifoldeb chi yw gwirio am unrhyw newidiadau tymor neu gynnwys.


Nid Cynghori Mewnfudo

Rydym yn darparu cymorth i weithredu ar eich rhan ac nid ydym yn darparu unrhyw gyngor mewnfudo ar gyfer unrhyw wlad.