eVisa Twrci Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r e-Fisa Twrcaidd?

Mae e-Fisa yn ddogfen swyddogol sy'n caniatáu mynediad i Dwrci a theithio ynddo. Mae'r e-Fisa yn ddewis arall yn lle fisâu a gyhoeddir mewn cenadaethau Twrcaidd ac yn y porthladdoedd mynediad. Mae ymgeiswyr yn cael eu fisâu yn electronig ar ôl nodi'r wybodaeth ofynnol a gwneud taliadau gyda cherdyn credyd neu ddebyd (Mastercard, Visa neu American Express).

Mae rhai o'r gwledydd hyn a all wneud cais am e-Fisa yn cynnwys yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, Tsieina ymhlith eraill.

A yw fy ngwybodaeth ar gyfer Twrci e-Visa yn ddiogel?

Ar y wefan hon, bydd cofrestriadau e-Visa Twrci yn defnyddio haen socedi diogel gydag o leiaf amgryptio hyd allweddol 256 did ar bob gweinydd. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gan yr ymgeiswyr wedi'i hamgryptio ar bob haen o'r porth ar-lein wrth ei chludo a'i goleuo. Rydym yn amddiffyn eich gwybodaeth ac yn ei dinistrio unwaith nad oes ei hangen mwyach. Os ydych chi'n ein cyfarwyddo i ddileu eich cofnodion cyn yr amser cadw, rydyn ni'n gwneud hynny ar unwaith.

Mae eich holl ddata y gellir ei adnabod yn bersonol yn ddarostyngedig i'n Polisi Preifatrwydd. Rydym yn trin eich data yn gyfrinachol ac nid ydym yn ei rannu ag unrhyw asiantaeth / swyddfa / is-gwmni arall.

Pryd mae eTA Visa Twrci yn dod i ben?

Bydd yr e-Visa Twrci yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod a gellir ei ddefnyddio ar gyfer ymweliadau lluosog. Yn achos sawl cais, ni ddylai eich arhosiad ar un cais fod yn fwy na 90 diwrnod.

Ar gyfer rhai gwledydd, dim ond un cais a ganiateir i chi ac ni all eich arhosiad fod yn fwy na 30 diwrnod.

Faint o gynigion a ganiateir ar e-Visa Twrci?

Mae'r Twrci e-Visa yn ddilys ar gyfer ymweliadau lluosog o fewn ffenestri 180 diwrnod. Fodd bynnag, mewn rhai gwledydd, dim ond un ymweliad y caniateir i chi o fewn y ffenestr 180 diwrnod.

Pa wledydd sy'n gymwys i wneud cais am e-Visa Twrci?

Gall deiliaid pasbort gwledydd a thiriogaethau canlynol ddilyn Twrci Visa Ar-lein am ffi cyn cyrraedd. Hyd yr arhosiad ar gyfer y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn 180 diwrnod.

Twrci eVisa yn yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod. Hyd arhosiad y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn cyfnod o chwe (6) mis. Twrci Visa Ar-lein yn fisa mynediad lluosog.

Twrci Amodol eVisa

Mae deiliaid pasbort y gwledydd canlynol yn gymwys i wneud cais am fisa Twrci Ar-lein mynediad sengl y gallant aros am hyd at 30 diwrnod dim ond os ydynt yn bodloni'r amodau a restrir isod:

Amodau:

  • Rhaid i bob cenedl ddal Visa dilys (neu Fisa Twristiaeth) gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig.

OR

  • Rhaid i bob cenedl feddu ar Drwydded Breswyl gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig

Nodyn: Ni dderbynnir fisâu electronig (e-Fisa) na thrwyddedau e-Breswylio.

Gall deiliaid pasbort gwledydd a thiriogaethau canlynol ddilyn Twrci Visa Ar-lein am ffi cyn cyrraedd. Hyd yr arhosiad ar gyfer y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn 180 diwrnod.

Twrci eVisa yn yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod. Hyd arhosiad y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn cyfnod o chwe (6) mis. Twrci Visa Ar-lein yn fisa mynediad lluosog.

Twrci Amodol eVisa

Mae deiliaid pasbort y gwledydd canlynol yn gymwys i wneud cais am fisa Twrci Ar-lein mynediad sengl y gallant aros am hyd at 30 diwrnod dim ond os ydynt yn bodloni'r amodau a restrir isod:

Amodau:

  • Rhaid i bob cenedl ddal Visa dilys (neu Fisa Twristiaeth) gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig.

OR

  • Rhaid i bob cenedl feddu ar Drwydded Breswyl gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig

Nodyn: Ni dderbynnir fisâu electronig (e-Fisa) na thrwyddedau e-Breswylio.

Beth yw'r meini prawf a'r dystiolaeth ar gyfer cael e-Visa Twrci?

Rhaid bod gennych basbort dilys nad yw i fod i ddod i ben cyn pen 6 mis ar ôl eich dyddiad cyrraedd.

A yw Twrci e-Visa yn ddilys ar gyfer ymweliad meddygol â Thwrci?

Na, mae'n rhaid i chi fod mewn iechyd da. Mae e-Visa yn ddilys ar gyfer teithiau twristaidd a masnachol yn unig.

Yn unol â'r Gyfraith ar Dramorwyr a Diogelu Rhyngwladol, dylech gael eich yswirio ag unrhyw yswiriant meddygol dilys yn ystod eich arhosiad yn Nhwrci.

Pa mor hir alla i aros ar e-Visa Twrci?

Mae eich e-Fisa yn ddilys am gyfanswm o 180 diwrnod a rhaid i'ch dyddiad gadael fod o fewn 3 mis i'ch cyrraedd.

Ni fydd eich cais yn cael ei gyflwyno i'w brosesu nes y derbynnir yr holl wybodaeth dalu.