Mathau o e-Fisa Twrci (Awdurdodi Teithio Electronig)

Gofynion Visa Twrci
 

Mae angen i dwristiaid tramor ac ymwelwyr sy'n teithio i Weriniaeth Twrci gario dogfennaeth gywir i allu dod i mewn i'r wlad. Twrci yn eithrio rhai gwladolion tramor rhag cario Visa traddodiadol neu bapur wrth ymweld â'r wlad ar awyren ar hediad masnachol neu siarter. Yn lle hynny, gall deiliaid pasbort gwledydd sydd wedi'u heithrio rhag fisa wneud cais am e-Fisa Twrci neu Visa Ar-lein Twrci. Mae e-Visa Twrci yn ddogfen swyddogol a gyhoeddwyd gan Weinyddiaeth Materion Tramor Gweriniaeth Twrci sy'n gweithredu fel hepgoriad Visa ac yn caniatáu i deithwyr rhyngwladol sy'n dod i'r wlad ar yr awyr trwy hediadau masnachol neu siartredig ymweld â'r wlad yn rhwydd ac yn gyfleus.

Gellir cymhwyso e-Fisa Twrci ar-lein ac unwaith y bydd eich cais wedi'i gyflwyno, ei dalu a'i gymeradwyo, bydd Twrci Visa Online yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'ch pasbort ac yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod. Er bod gan e-Fisa Twrci yr un swyddogaeth â Visa Twrci, mae'r gwahaniaeth yn gorwedd yn y ffaith bod yr eVisa ar gyfer Twrci yn haws i'w gael na'r Visa traddodiadol neu sticer ar gyfer Twrci y mae ei gais a'i gymeradwyaeth yn cymryd mwy o amser na'r Visa Twrci Ar-lein ar gyfer gwladolion tramor y gellir eu cymeradwyo o fewn munudau fel arfer.

Gall ymwelwyr rhyngwladol wneud cais am Visa Twrci Ar-lein at ddibenion gwahanol ac amrywiol, megis ar gyfer a haen or cludo, Neu ar gyfer twristiaeth ac golygfeydd, neu ar gyfer dibenion busnes. Mae Heddlu Brenhinol Twrci yn monitro ffiniau ac yn rheoli symudiad teithwyr i mewn ac allan o Dwrci. Mae gan Heddlu Brenhinol Twrci awdurdod i gyhoeddi sawl math o fisa ar gyfer teithio i Dwrci, a'r pwysicaf ohonynt yw:

  • Visa Twrci Express
  • Visa Busnes Twrci i fuddsoddwyr
  • Visa Twrci ar gyfer ymweld â pherthynas a ffrindiau
  • Visa Twrci ar gyfer ymweliad swyddogol
  • Visa Mynediad Lluosog Twrci
  • Visa Twristiaeth Twrci

Mae e-Fisa Twrci yn well na'r rhan fwyaf o'r fisâu a grybwyllwyd uchod ag y gall fod ei gymhwyso a'i gwblhau ar-lein mewn mater o funudau, fe'i cyhoeddir o fewn 24 awr yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n caniatáu ymweliadau lluosog o fewn cyfnod o 180 diwrnod heb fod yn fwy na 90 diwrnod. Mae Twrci Visa Online yn ddilys at ddibenion twristiaeth a masnach neu fusnes.

E-Fisa Twrci ar gyfer Busnes

Fel un o wledydd pwysicaf Ardal yr Ewro, mae Twrci yn agor ei drysau i lawer o ymwelwyr busnes trwy gydol y flwyddyn. Gall person busnes tramor o wledydd sydd wedi'u heithrio rhag fisa sy'n gymwys ar gyfer Twrci Visa Online ddod i Dwrci at ddibenion busnes trwy gael Visa Twrci Ar-lein. Mae e-Fisa Twrci yn caniatáu i ymwelwyr busnes ymweld â Thwrci a chymryd rhan mewn gweithgareddau busnes gan gynnwys mynychu cyfarfodydd technegol neu fusnes, proffesiynol, gwyddonol or cynadleddau addysgol, mynychu arddangosfeydd neu seminarau, trafod contract ac ati Mae Visa Ar-lein Twrci yn gwneud ymweld â'r wlad yn gyfleus ac yn hawdd i bob ymwelydd busnes â Thwrci.

E-Fisa Twrci ar gyfer Twristiaeth

Twrci yw un o'r gwledydd mwyaf poblogaidd ar gyfer twristiaeth nid yn unig yn Ewrop ond yn y byd i gyd. O dirweddau prydferth, llynnoedd a rhyfeddodau ac dinasoedd diwylliannol amrywiol fel Istanbul, mae wedi cael y cyfan. Mae yna rai lleoedd byd-enwog yn Nhwrci fel Istanbul twristaidd, adfeilion hynafol yn Effesus, Hen Ddinas Mardin, lleoedd yn rhanbarth Antalya, Môr Du Gogledd-ddwyrain Lloegr a llawer mwy. Twristiaid tramor sy'n ddinasyddion unrhyw un o'r gwledydd sy'n gymwys ar gyfer Twrci Visa Ar-lein ac sy'n teithio i Dwrci at ddibenion twristiaeth, hynny yw, golygfeydd or hamdden, ymweld â ffrindiau a theulu , treulio gwyliau mewn unrhyw ddinas yn Nhwrci, dod ar weithgaredd cymdeithasol fel fel rhan o grŵp ysgol ar weithgaredd trip ysgol, gallant gwblhau Ffurflen Gais e-Fisa Twrci (System Cais Twrci Electronig) i ganiatáu iddynt fynd i mewn i Dwrci.

E-Fisa Twrci ar gyfer Transit neu Layover

Gan fod Twrci yn borth i Ewrop, mae meysydd awyr Twrcaidd yn cynnig hediadau cyswllt i nifer fawr o ddinasoedd yn Ewrop, gall ymwelwyr rhyngwladol gael eu hunain mewn maes awyr Twrcaidd neu ddinas Twrcaidd at ddibenion aros dros dro neu gludo ar y ffordd i'w cyrchfan olaf. Wrth aros am eu hediad cyswllt i wlad neu gyrchfan arall, gall teithwyr rhyngwladol a fyddai'n gorfod aros yn fyr iawn yn Nhwrci ddefnyddio Visa Online Twrci ar gyfer Transit i wneud hynny. Os ydych chi'n ddinesydd gwlad sydd wedi'i heithrio rhag fisa ar gyfer e-Fisa Twrci a bod yn rhaid i chi aros mewn unrhyw faes awyr Twrcaidd am ychydig oriau i deithio i awyren i wlad arall yn Ewrop neu'n gorfod aros mewn unrhyw ddinas yn Nhwrci am un. ychydig ddyddiau tan yr hediad nesaf i wlad eich cyrchfan, yna Visa Ar-lein Twrci ar gyfer Tramwy yw'r Awdurdodiad Teithio Electronig y byddai ei angen arnoch chi.

Mae pob un o'r tri math o e-Fisa Twrci hyn wedi ei gwneud hi'n eithaf hawdd a chyfleus i ddinasyddion gwledydd cymwys Twrci Visa Online ymweld â Thwrci am gyfnod byr o amser yn para hyd at 90 diwrnod. Fodd bynnag, dylech gadw mewn cof y gall Swyddogion Ffin Twrci wrthod mynediad i chi ar y ffin hyd yn oed os oes gennych e-Fisa Twrci cymeradwy os nad oes gennych eich holl ddogfennau, fel eich pasbort, mewn trefn, a fydd yn cael eu gwirio gan swyddogion y ffin; os ydych yn peri unrhyw risg iechyd neu ariannol; ac os oes gennych hanes troseddol/terfysgol blaenorol neu faterion mewnfudo blaenorol.


Gwiriwch eich cymhwysedd ar gyfer Visa Twrci a gwnewch gais am Visa eVisa Twrci 72 awr cyn eich hediad.