Gofynion Ar-lein Visa Twrci

Gofynion Visa Twrci
 

Mae Gweriniaeth Twrci yn caniatáu i ymwelwyr tramor a thwristiaid o rai gwledydd ymweld â'r wlad heb orfod mynd trwy'r broses hir o wneud cais am y Fisa Twrcaidd traddodiadol neu bapur sy'n cynnwys ymweliad â llysgenhadaeth neu is-gennad Twrci agosaf. Yn lle hynny, gall ymwelwyr tramor cymwys deithio i Dwrci trwy wneud cais am y Awdurdodi Teithio Electronig Twrci or Twrci eVisa y gellir ei gwblhau'n gyfan gwbl ar-lein mewn ychydig funudau.

Mae e-Visa Twrci yn ddogfen swyddogol a gyhoeddwyd gan Weinyddiaeth Materion Tramor Gweriniaeth Twrci sy'n gweithredu fel hepgoriad Visa ac yn caniatáu i deithwyr rhyngwladol sy'n dod i'r wlad ar yr awyr trwy hediadau masnachol neu siartredig ymweld â'r wlad yn rhwydd ac yn gyfleus.

Ar ôl i'ch eVisa ar gyfer Twrci gael ei gyhoeddi bydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol ac yn electronig â'ch pasbort a bydd yn ddilys am hyd at 180 diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi. Yn dibynnu ar eich gwlad pasbort, gellir defnyddio e-Fisa Twrci sawl gwaith i ymweld â Thwrci am gyfnodau byr o amser, gan bara dim mwy na 90 diwrnod o fewn y cyfnod 180, er y bydd yr hyd gwirioneddol yn dibynnu ar ddiben eich ymweliad a yn cael ei benderfynu gan swyddogion y ffin a'i stampio ar eich pasbort.

Ond yn gyntaf rhaid i chi fod yn siŵr eich bod yn cwrdd â'r holl ofynion ar gyfer y Visa Online Twrci sy'n eich gwneud chi'n gymwys ar gyfer eVisa Twrci.

Gofynion Cymhwyster ar gyfer e-Fisa Twrci

Gall deiliaid pasbort gwledydd a thiriogaethau canlynol ddilyn Twrci Visa Ar-lein am ffi cyn cyrraedd. Hyd yr arhosiad ar gyfer y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn 180 diwrnod.

Twrci eVisa yn yn ddilys am gyfnod o 180 diwrnod. Hyd arhosiad y rhan fwyaf o'r cenhedloedd hyn yw 90 diwrnod o fewn cyfnod o chwe (6) mis. Twrci Visa Ar-lein yn fisa mynediad lluosog.

Twrci Amodol eVisa

Mae deiliaid pasbort y gwledydd canlynol yn gymwys i wneud cais am fisa Twrci Ar-lein mynediad sengl y gallant aros am hyd at 30 diwrnod dim ond os ydynt yn bodloni'r amodau a restrir isod:

Amodau:

  • Rhaid i bob cenedl ddal Visa dilys (neu Fisa Twristiaeth) gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig.

OR

  • Rhaid i bob cenedl feddu ar Drwydded Breswyl gan un o Gwledydd Schengen, Iwerddon, Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Unedig

Nodyn: Ni dderbynnir fisâu electronig (e-Fisa) na thrwyddedau e-Breswylio.

Gofynion Pasbort ar gyfer Visa Electronig Twrci

Mae e-Fisa Twrci wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'ch pasbort a bydd y math o basbort sydd gennych hefyd yn pennu a ydych chi'n gymwys i wneud cais am e-Fisa Twrci ai peidio. Gall deiliaid pasbort canlynol wneud cais am y Fisa Twrci Electronig:

  • Deiliaid Pasbortau Cyffredin a gyhoeddwyd gan wledydd sy'n gymwys ar gyfer e-Fisa Twrci
  • .

Nid yw deiliaid pasbort sy'n dilyn yn gymwys i gael y Fisa Twrci Electronig:

  • Deiliaid Pasbortau Diplomyddol, Swyddogol neu Wasanaeth o wledydd cymwys
  • Deiliaid Cerdyn Adnabod / Pasbortau Brys / Dros Dro o wledydd cymwys.

Ni allwch fynd i mewn i Dwrci hyd yn oed os yw eich e-Fisa Twrci wedi'i gymeradwyo os nad ydych yn cario dogfennaeth gywir gyda chi. Rhaid i chi deithio gyda'r pasbort a ddefnyddiwyd i nodi gwybodaeth wrth lenwi y Cais Visa Twrci Electronig ac y bydd hyd eich arhosiad yn Nhwrci yn cael ei stampio gan swyddogion y ffin.

Gofynion Eraill ar gyfer Cymhwyso e-Fisa Twrci

Wrth wneud cais am y Fisa Twrci Electronig ar-lein bydd gofyn i chi gael y canlynol:

  • Pasbort
  • Cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
  • Cerdyn debyd neu gredyd neu gyfrif PayPal i dalu ffioedd cais e-Fisa Twrci

Os ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion cymhwysedd hyn a gofynion eraill ar gyfer y Fisa Twrci Electronig yna byddwch chi'n gallu cael yr un peth yn hawdd ac ymweld â'r wlad. Fodd bynnag, dylech gadw mewn cof ei bod yn bosibl, mewn amgylchiadau eithriadol Awdurdodau Twrci ni chaiff ganiatáu i ddeiliad e-fisa fynd i mewn i Dwrci, os nad oes gennych eich holl ddogfennau, fel eich pasbort, mewn trefn ar adeg mynediad, a fydd yn cael eu gwirio gan swyddogion y ffin; os ydych yn peri unrhyw risg iechyd neu ariannol; ac os oes gennych hanes troseddol/terfysgol blaenorol neu faterion mewnfudo blaenorol.


Gwiriwch eich cymhwysedd ar gyfer Visa Twrci a gwnewch gais am eVisa Twrci 72 awr cyn eich taith hedfan.